طرح های آبیاری سرجولکی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سرجولکی

مناقصات لوله کانال تلگرام