طرح های آبیاری سربیشه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سربیشه

مناقصات لوله کانال تلگرام