طرح های آبیاری سبزوار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سبزوار

مناقصات لوله کانال تلگرام