طرح های آبیاری ساوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ساوه

مناقصات لوله کانال تلگرام