طرح های آبیاری زیرکوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زیرکوه

مناقصات لوله کانال تلگرام