طرح های آبیاری زهک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زهک

مناقصات لوله کانال تلگرام