طرح های آبیاری زنوز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زنوز

مناقصات لوله کانال تلگرام