طرح های آبیاری زنجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زنجان

مناقصات لوله کانال تلگرام