طرح های آبیاری زرین دشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زرین دشت

مناقصات لوله کانال تلگرام