طرح های آبیاری زرندیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زرندیه

مناقصات لوله کانال تلگرام