طرح های آبیاری زرند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زرند

مناقصات لوله کانال تلگرام