طرح های آبیاری زاوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زاوه

مناقصات لوله کانال تلگرام