طرح های آبیاری زاهدان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زاهدان

مناقصات لوله کانال تلگرام