طرح های آبیاری زابل

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در زابل

مناقصات لوله کانال تلگرام