طرح های آبیاری ری

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ری

مناقصات لوله کانال تلگرام