طرح های آبیاری رکابدار کلا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رکابدار کلا

مناقصات لوله کانال تلگرام