طرح های آبیاری رومشکان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رومشکان

مناقصات لوله کانال تلگرام