طرح های آبیاری رودسر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رودسر

مناقصات لوله کانال تلگرام