طرح های آبیاری رودبار جنوب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رودبار جنوب

مناقصات لوله کانال تلگرام