طرح های آبیاری روانسر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در روانسر

مناقصات لوله کانال تلگرام