طرح های آبیاری رفسنجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رفسنجان

مناقصات لوله کانال تلگرام