طرح های آبیاری رشتخوار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رشتخوار

مناقصات لوله کانال تلگرام