طرح های آبیاری رشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رشت

مناقصات لوله کانال تلگرام