طرح های آبیاری رستم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رستم

مناقصات لوله کانال تلگرام