طرح های آبیاری رزن

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رزن

مناقصات لوله کانال تلگرام