طرح های آبیاری رباط کریم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رباط کریم

مناقصات لوله کانال تلگرام