طرح های آبیاری رباط پشت بادام

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رباط پشت بادام

مناقصات لوله کانال تلگرام