طرح های آبیاری راور

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در راور

مناقصات لوله کانال تلگرام