طرح های آبیاری رامشیر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در رامشیر

مناقصات لوله کانال تلگرام