طرح های آبیاری راز و جرگلان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در راز و جرگلان

مناقصات لوله کانال تلگرام