طرح های آبیاری دیواندره

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دیواندره

مناقصات لوله کانال تلگرام