طرح های آبیاری دیر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دیر

مناقصات لوله کانال تلگرام