طرح های آبیاری دوزج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دوزج

مناقصات لوله کانال تلگرام