طرح های آبیاری دورود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دورود

مناقصات لوله کانال تلگرام