طرح های آبیاری دنا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دنا

مناقصات لوله کانال تلگرام