طرح های آبیاری دم چنار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دم چنار

مناقصات لوله کانال تلگرام