طرح های آبیاری دماوند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دماوند

مناقصات لوله کانال تلگرام