طرح های آبیاری دلیجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دلیجان

مناقصات لوله کانال تلگرام