طرح های آبیاری دلگان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دلگان

مناقصات لوله کانال تلگرام