طرح های آبیاری دشت بزرگ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دشت بزرگ

مناقصات لوله کانال تلگرام