طرح های آبیاری دشت آزادگان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دشت آزادگان

مناقصات لوله کانال تلگرام