طرح های آبیاری دشتی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دشتی

مناقصات لوله کانال تلگرام