طرح های آبیاری دزفول

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دزفول

مناقصات لوله کانال تلگرام