طرح های آبیاری درگز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در درگز

مناقصات لوله کانال تلگرام