طرح های آبیاری دره شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دره شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام