طرح های آبیاری درمیان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در درمیان

مناقصات لوله کانال تلگرام