طرح های آبیاری داورزن

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در داورزن

مناقصات لوله کانال تلگرام