طرح های آبیاری دامغان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دامغان

مناقصات لوله کانال تلگرام