طرح های آبیاری دالاهو

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دالاهو

مناقصات لوله کانال تلگرام