طرح های آبیاری خوی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در خوی

مناقصات لوله کانال تلگرام